6. mai 2007

Historisk dokument: Estlands sjølvstendemanifest

Mellom alle aktuelle nyhende er det av og til godt å lese gamle tekstar og talar som hjelper til å setje ting litt i perspektiv. Ein slik tekst er det estiske sjølvstendemanifestet som i 1918 først vart lese opp frå balkongen ved Endla-teateret i Pärnu og dagen etter, den 24. februar, hengt opp nærast på kvar ein stolpe i Tallinn. Nett som i 1991, hadde Estland alt vore gjennom ein lang prosess, men det siste steget mangla. Og det kom gjennom denne teksten:

Manifest til alle Estlands folk

Det estiske folket har ikkje gjennom hundreåra mist lengten etter sjølvstende. Frå slekt til slekt har dei halde levande ei løynleg von om at trass i den svarte trældomsnatta og det framande valdsstyret ein gong skal kome eit tid i Estland, då "alle ljos skal kveikjast i beggje endar" og at "Kalev ein gong skal kome heim for å bringe lukke til borna sine".

No er den tida komen.

Ein kamp mellom folkeslaga utan sidestykke har pulverisert grunnstøttene i det Russiske tsarriket. Over Sarmatia-slettene brer eit øydeleggjande kaos seg og trugar med å leggje under seg alle folkeslaga som bur innan grensene av det tidlegare russiske riket. Frå vest nærmar sigrande tyske styrkar seg for å krevje sin del av arven etter Russland og først og fremst for å erobre Austersjøkysten.

I denne lagnadstunge timen er Estlands Landdag, som den lovlege representanten for land og folk, med politiske parti og organisasjonar som representerer folkestyret, kome fram til ei samstemmig avgjerd, med støtte i folkesuvereniteten, om at det no naudsynt å ta dei følgjanda avgjerande stega for å avgjere lagnaden til Estlands land og folk:

ESTLAND innan sine historiske og etnografiske grenser, deklarerast frå og med i dag som ein SJØLVSTENDIG DEMOKRATISK REPUBLIKK.

Til den sjølvstendige estiske republikken høyrer: Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa saman med Narva by og dei omkringliggjande områda, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa og Pärnumaa med austersjøøyene - Saare-, Hiiu- og Muhumaa og andre område, der det Estisk folket bur som urfolk og i stort fleirtall. Den endeleg fastsetjinga av republikkens grenser i landområda i grenseområda til Latvia og Russland vil skje gjennom folkerøysting når den pågåande verdskrigen er over.

I dei før nemnde områda er den einaste høge og styrande makta folkemakta innsett av den Estiske Landdagen i form av Estlands Redningskomite. I tilhøvet til alle naboland og -folk ønskjer den estiske republikken å oppretthalde full politisk nøytralitet, og vonar samtidig på det sterkaste, at nøytraliteten frå deira side samelieis vil møtast med full nøytralitet.

Det estiske militæret vil bli redusert til det nivået som er nødvendig for å halde indre ro og orden. Estiske militære soom tener i dei russiske styrkene vil bli kalla heim og demobilisert.

Fram til Estlands Stiftande Forsamling, som vil konstituerast ved allmenn, direkte, hemmeleg og proposjonal røysting, endelegg fastsett orden for styringa av landet, vil all utøvande og lovgivande makt bli verande i hendene til den Estiske Landagen og den derav danna Estiske Interrimregjeringa, som i si verksemd skal gå etter dei følgjande styrande prinsippa:

1. Alle borgarar i republikken Estland, utan omsyn til tru, nasjonalitet og politisk syn, skal finne det same vern framfor republikkens lover og rettsvesen.

2. Nasjonale minoritetar som bur innan grensene av republikken, russarar, tyskarar, svenskar, jødar og andre, sal garanterast retten til nasjonalt-kulturelt autonomi.

3. Alle borgarfridomar, ytrings-, presse-, trus-, møte-, foreinings-, fagforeinings- og streikefridom, likesom individets og heimens ukrenkelegheit, skal urokkeleg gjelde i heile den estiske staten på grunnlag av lover som regjeringa utan opphald skal utarbeide.

4. Interrimregjeringa får som oppgåve utan opphald å utnemne rettsorgan til vern av borgaranes tryggleik. Alle politiska fangar skal lauslatast med umiddelbar verknad.

5. Dei styrande organa i byar, fylke og kommunar blir bedd om å ta opp att arbeidet som vart valdeleg avbrote.

6. Det må straks opprettast ein folkemilits underordna sjølvstyret for å oppretthalde offentleg orden, likesom sjølvforsvarsorganisasjonar i byar og på landet.

7. Interrimregjering får i oppdrag utan opphald å utarbeide lovframlegg for løysing av landspørsmål, arbeidarspørsmål, nærings- og finansspørsmål på breidt demokratisk grunnlag.

E s t l a n d ! Du står på treskelen til ei framtidig rik på von, der du fritt og sjølvstendig får råde over og styre din eigen lagnad! Bygg heimen din, der orden og rett skal råde, så du er ein verdig medlem i familien av kulturfolk! Alle søner og døtrer av heimlandet, lat oss sameine oss som éin mann i det heilage arbeidet med å bygge opp fedrelandet! Sveitta og blodet som forfedra våre har gitt for dette landet, krev det, og etterkomarane forpliktar oss til det.


Må Gud vakte over deg,

Og signe deg rikt,

Kva enn du set deg føre,

Mitt kjære fedreland!


Leve den sjølvstendige, demokratiske estiske republikken!

Leve freden mellom nasjonane!

FORMANNSKAPET FOR DEN ESTISKE LANDDAGEN

24. februar 1918

Ingen kommentarer: